Nieuwe releases iStandaarden: iWlz 2.2,  iWmo 3.0 en iJw 3.0

Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe releases van de iStandaard iWlz en iWmo/iJw in gebruik genomen.

IWlz 2.2

Voor de iWlz was dit een minor release, maar toch waren ook hier redelijk grote veranderingen doorgevoerd, met name in het wachtlijstbeheer. Naast nieuwe leveringsstatussen moeten er nu ook categorieën worden gemeld, waarmee de wachtlijsten meer inzicht moeten geven in de daadwerkelijke behoeften van cliënten. De komende maanden moet voor alle cliënten op de wachtlijst de actuele leveringsstatus en classificatie met een mutatiebericht (via het Vecozo berichtenverkeer) aan het zorgkantoor worden doorgegeven volgens onderstaand schema.

Leveringsstatus op 31-12-2020Einddatum aanlevering actuele leveringsstatus en classificatie
Actief wachtend1 april 2021
Niet actief wachtend (wacht op voorkeur)15 mei 2021
Niet wachtend (wacht uit voorzorg)1 juli 2021

Nieuw in de iWlz is het doorgeven of de cliënt een ZZP met of zonder behandeling ontvangt. Dit wordt voor nieuwe cliënten via het AW35 bericht (melding aanvang zorg) doorgegeven aan het zorgkantoor en is met name van belang voor de verstrekking van hulpmiddelen en de facturatie van medicijnen.

In het algemeen levert deze release weinig problemen op in het berichtenverkeer. Voor GGZ-aanbieders die nieuw zijn in de Wlz is het wel wennen; het berichtenverkeer is echt anders dan in het Sociaal Domein. Het aanleveren van de diverse leveringsstatussen incl. die van de wachtlijsten en het regelen van overbruggingszorg is nieuw voor deze aanbieders en vraagt om aanpassingen in de werkwijze. Wanneer uw organisatie tegen problemen hiermee aanloopt, kunt u ons altijd om advies vragen. Zie ook de bijdrage van collega Jacqueline Oskamp in deze nieuwsbrief.

IWmo/iJw

Voor de Wmo en Jeugdwet zijn per 1 januari jl. nieuwe releases met behoorlijk grote wijzigingen van start gegaan. De release 3.0 is een major release geweest; de veranderingen betroffen niet alleen het berichtenverkeer maar hadden ook een behoorlijke impact op de processen en de bedrijfsvoering bij zorgaanbieders. In deze releases zijn nieuwe berichten geïntroduceerd: het Verzoek om Wijziging en het Antwoordbericht. De laatste wordt zowel voor het Verzoek om Toewijzing als voor het Verzoek om Wijziging gebruikt.

In de praktijk zien we dat niet alle gemeenten deze nieuwe berichten al gebruiken in het berichtenverkeer. Sommige gemeenten hebben meer tijd nodig voor de implementatie van deze berichten en bij andere gemeenten past het verzoek om wijziging niet in het proces. Ook sluit proces van een wijzigingsverzoek voor een toewijzing niet aan bij de wet (Wmo en Jeugdwet). Immers de wet regelt dat in het sociaal domein de gemeente zorgvraag voor de cliënt bepaald en niet de zorgaanbieder. Er is op dit moment nog weinig te zeggen over het gebruik van deze nieuwe berichten. Op dit moment is het Ketenbureau iSociaal Domein en het Zorginstituut aan het onderzoeken op welke wijze het proces van het verzoek om wijzing zodanig aangepast moet worden, waardoor de wettelijke belemmeringen worden weggenomen en daardoor het VOW-bericht zonder juridische bezwaren in het berichtenverkeer kan worden gebruikt. Wij zullen deze ontwikkeling blijven monitoren. Als KEI nemen wij actief deel aan de referentiegroep van het Zorginstituut waarin de plannen tot wijzingen die in komende release van 2022 zullen worden doorgevoerd, worden ontwikkeld.

Wij hebben de ervaring dat het vervallen van het beschikkingsnummer in het berichtenverkeer in diverse ECD-applicaties voor problemen zorgt. Er zijn verschillende softwareleveranciers die er voor hebben gekozen het dataveld beschikkingsnummer niet uit hun applicatie te verwijderen. Voor toewijzingen die op/na 1 januari jl. worden ontvangen, wordt in de applicatie nu een dummy beschikkingsnummer meegegeven. De applicatie weet hiermee echter niet goed om te gaan en zet alle toewijzingen die op/na 1 januari a.s. worden ontvangen onder dat ene dummy beschikkingsnummer. Dat maakt het voor de gebruiker niet alleen zeer onoverzichtelijk, maar kan ook problemen opleveren met het declareren over de maand december of periode 13 2020 via het 303-bericht, waarin het beschikkingsnummer nog wel onder deel is. Dit levert zeker problemen op in dit gevallen dat gemeenten in januari 2021 met terugwerkende kracht wijzigingen sturen op toewijzingen uit 2020!

Ook zijn toewijzingen niet altijd goed afgesloten door gemeenten of worden niet goed meegenomen in de nieuwe toewijzing, waardoor niet alle toewijzingen als geldig staan aangemerkt in de applicatie. De regel is immers dat de laatste toewijzing geldt; in een WMO301 bericht moeten alle actuele toewijzingen staan.

Al met al zien we bij de zorgaanbieders hierdoor veel problemen ontstaan; het overzicht van de toewijzingen in het cliëntdossier wordt in veel gevallen onoverzichtelijk en het declareren levert problemen op of is zelfs niet mogelijk.

Goed om te weten dat KEI in diverse klankbord- en referentiegroepen bij het Zorginstituut vertegenwoordigd is. De problemen die wij bij onze diverse klanten tegenkomen, nemen wij mee in deze overleggen. Natuurlijk kunt u ook zelf de problemen die u ervaart, melden bij het Zorginstituut.