Privacy verklaring

Privacyverklaring KEI 3.0 B.V.

Verantwoordelijke
Dit is de privacyverklaring van KEI 3.0 B.V., verder KEI genoemd, gevestigd aan de Ridderpoort 40, 2984 BG Ridderkerk, in geschreven in het handelsregister onder nummer: 58975039.

Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op: 4 oktober 2018.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, verantwoordelijk wordt behandeld. Het verwerken van de persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Inleiding
Voor een optimale werking van de diensten, die KEI aanbiedt, kunnen mogelijk persoonlijke gegevens van u worden gevraagd en opgeslagen. KEI houdt rekening met bescherming van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is voor het nakomen van afspraken of het leveren van diensten.

Privacy-principes KEI:
Transparant: wij helpen u te begrijpen hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt.
Veiligheid: wij beschermen uw gegevens zo goed mogelijk en persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dat noodzakelijk is, onder passende voorwaarden en als u daarvan op de hoogte bent.
Innovatief en reactief: wij blijven manieren bedenken hoe wij onze diensten kunnen verbeteren en uw privacy beter kunnen beschermen; daarom staan wij open voor alle suggesties en klachten.

1. Kader van deze privacyverklaring
Deze Privacyverklaring beschrijft onze methoden met betrekking tot persoonsgegeven, die wij verzamelen van:

 • Websitebezoekers
 • Suspects/prospects
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Sollicitanten

2. Wie wij zijn
KEI is een dienstverlenende organisatie. KEI realiseert duurzame resultaatsverbetering in het zorgdomein door het bieden van full service ondersteuning rondom de primaire (zorg)administratieve processen. KEI verwerkt geen gegevens in opdracht van derden.
KEI is een onderneming die verantwoordelijk is voor het gebruiken van persoonsgegevens van de onder 1 genoemde categorieën personen.

3. Websitebezoekers
KEI gebruikt Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten, evalueren en verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welke pagina’s er bezocht zijn. Wij kunnen dit echter niet herleiden naar u persoonlijk, omdat wij de individuele bezoekers van onze website niet volgen.

Uitleg cookies op onze website
KEI plaatst enkel cookies van Google Analytics om het algemeen gebruik van onze website te analyseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Het gebruik van deze functionele cookies is veilig. Er zit geen persoonlijke informatie in opgeslagen, zoals telefoonnummer of e-mailadres. Uw identiteit kan hier niet uit worden afgeleid. Deze cookies worden dus ook niet gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties. De volgende cookies worden bij een bezoek aan onze website op uw computer geplaatst:
Omschrijving Cookie namen
anonieme cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen evalueren en verbeteren.

_gat
_ga
_git

4. Suspects en prospects
Onze dienstverlening is van waarde in de hulp die wordt verleend aan zwakkeren in onze samenleving. KEI is altijd gemotiveerd nieuwe contacten te zoeken voor wie ons aanbod ook van betekenis kan zijn. U bent in dit geval voor ons een suspect.
Als wij met elkaar in gesprek zijn gekomen en u overweegt of de dienstverlening van KEI iets voor u kan betekenen, bent u voor ons een prospect geworden.

KEI verwerkt persoonsgegevens van suspects en prospects voor:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven;
 • Gerichte telefonische en e-mailcontacten.

Basis voor het gebruik:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en e-mailcontact.

KEI gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 •  Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

KEI slaat de persoonsgegevens van suspects en prospects op zolang wij verwachten dat het contact met u kan uitgroeien tot een klantcontact.

5. Klanten
Als u klant bent van KEI beschikken wij uiteraard over (persoons)gegevens van elkaar.
KEI verwerkt (persoons)gegevens van klanten voor:

 • Administratieve zaken
 • Communicatie over onze dienstverlening
 • Uitvoeren van een overeengekomen opdracht

KEI gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • Telefoonnummers van contactperso(o)n(en)
 • E-mailadres contactperso(o)n(en)
 • Geslacht contactpersoon

KEI slaat uw (persoons)gegevens op gedurende:

 • De looptijd van de overeenkomst, en daarna
 • Ten minste 7 jaar in de financiële administratie (fiscaal voorschrift)

6. Leveranciers
Als u één van onze leveranciers bent, beschikken wij uiteraard over uw (persoons)gegevens.

KEI verwerkt (persoons)gegevens van leveranciers voor:

 • Administratieve zaken
 • Communicatie over uw producten en of diensten
 • Uitvoeren van een overeengekomen opdracht

KEI gebruikt in dat geval de volgende gegevens van u:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam contactperso(o)n(en)
 • Telefoonnummers van contactperso(o)n(en)
 • E-mailadres contactperso(o)n(en)
 • Geslacht contactpersoon

KEI slaat uw (persoons)gegevens op gedurende:

De looptijd van de overeenkomst, en daarna ten minste 7 jaar in de financiële administratie (fiscaal voorschrift)

7. Sollicitanten
Als KEI een vacature heeft, plaatsen wij een advertentie op onze website en/of in een (vak)blad of krant.
Wanneer u naar aanleiding van een advertentie een sollicitatie aan ons stuurt, geeft u daarmee toestemming voor verwerking van uw gegevens voor het werving- en selectieproces. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Als u dat doet, geeft u ook te kennen dat u niet langer geïnteresseerd bent in het vervullen van de vacature waar u op heeft gereageerd.

KEI gebruikt de volgende gegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en woonadres
 • Geslacht

Als u meer gegevens verstrekt, zullen wij ook deze gebruiken.

KEI zal uw persoonsgegevens bewaren tot:

 • Vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond
 • Het moment dat uw toestemming afloopt voor het eventueel langer bewaren van uw persoonsgegevens

8. Delen van gegevens met derde partijen
KEI werkt samen met dienstverleners. Dit zijn organisaties die KEI ondersteunen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor he verzorgen van:

 • De internettoegang
 • De (financiële) administratie en CRM-systeem
 • Nieuwsbrieven en uitnodigingen

De gegevens die u aan KEI geeft, kunnen wij aan een derde partij verstrekken wanneer dit nodig is om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde doeleinden. KEI geeft alle persoonsgegevens door als met de betreffende partij schriftelijke afspraken zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst). Daarin staan afspraken over beveiliging en het juiste gebruik van uw (persoons)gegevens.

Ook deelt KEI uw persoonsgegevens als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. U kunt daarbij denken aan:

 • Naleving van toepasselijke wetten en voorschriften
 • Samenwerking met overheids- en regeringsinstanties
 • Samenwerking met politie en/of justitie
 • Andere wettelijke redenen

KEI kan ook een gerechtvaardigd belang hebben bij het delen van uw persoonsgegevens met derden. Dat gerechtvaardigde belang is bijvoorbeeld aanwezig bij een reorganisatie, een fusie, een verkoop, een joint venture, opdracht dan wel overdracht of anderszins in het verschaffen van alle of enige gegevens in een faillissementsprocedure of vergelijkbare procedures. Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld een verwervende entiteit of adviseur zijn.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

9. Veiligheid en opslag
KEI streeft naar het gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas bestaat er geen overdrachts- of opslagsysteem dat gegarandeerd 100% veilig is.
Als u een reden heeft om te denken dat uw interactie met KEI niet langer veilig is, breng ons hiervan dan op de hoogte. Dit kunt u doen door met ons contact op te nemen via de op pagina 1 van deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens. Onze volledige contactgegevens kunt u ook vinden op https://www.keizorgexperts.nl/contact.

10. Uw rechten
Als u de door ons verwerkte gegevens:

 • wilt herzien;
 • wilt corrigeren;
 • wilt aanvullen;
 • (tijdelijk) niet wilt laten gebruiken;
 • wilt beperken of verwijderen

Of als u bezwaar wilt maken tegen verwerking van de door ons verwerkte gegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met KEI via de op pagina 1 van deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens. Onze volledige contactgegevens kunt u ook vinden op https://www.keizorgexperts.nl/contact. Via dit contactadres kunt u ook aangeven of u een (elektronische) kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander of een andere organisatie door te geven.

Voor uw veiligheid zullen wij alleen verzoeken in behandeling nemen van iemand die zich al eerder bij ons heeft bekendgemaakt. Wij kunnen hierbij eventueel vragen om verificatie van uw identiteit voordat wij aan uw verzoek (kunnen) voldoen.

Wij stellen het op prijs als u bij een klacht contact met ons opneemt via het op pagina 1 genoemde adres (zie ook https://www.keizorgexperts.nl/contact) of via het emailadres info@kei-bv.nl. Wij kunnen ons dan inspannen om uw klacht te verhelpen. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
We hebben het recht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie plaatsen wij op onze website. Raadpleeg deze regelmatig. Als er wijzigingen zijn die direct van invloed zijn op onze dienstverlening aan u, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.

12. Contact
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of het gebruik van uw gegevens? Neem dan contact op met onze aandachtsfunctionaris gegevensbescherming via e-mailadres: info@kei-bv.nl.